BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                             1   1             1 1 1   1                                             1                 00
01 7           1                                 1                   1                   1 1   1             1             01
02 9       1   1   1         1                                                     1 1       1 1     1                     02
03 11   1           1         1 2     1               1                                 1   1       1       1               03
04 10                           1     1           2             1         1         1                     3                 04
05 9 1       1                       2                                                 1 1               1             2   05
06 13           1 1         1     1   1     1             1     1           1   1             1       1               1     06
07 13               1                   1       1               1 1             1   1           3     1       2             07
08 9                   1                   1                         1 1                         1   1     1   2           08
09 9               1   1 1       1       1 1                           1   1                   1                           09
10 11 1 1               1 1                       1                       1         1   1                 1 1       1       10
11 5                                                 1                                         1 1 1 1                     11
12 9   1           2                         1                         1                                     1 1 1       1 12
13 5       1                                   1             1                 1                               1           13
14 10       1   1   1                     2     1             1                       1 1       1                           14
15 18 1   1         1       1           1                   1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1     15
16 12 1 1 1                   1   1             1                                         1               2   1   1   1     16
17 11   1 1           1           1         1 1       1               1               1             1   1                   17
18 12         1   1     1               1         1 1             1           1   1 1   1                   1               18
19 12 1       1 1                       1 1                   1 1           1         1   1         1                   1   19
20 11 1   1               1       2     1     1               1 1                     1                         1           20
21 13 1                 1   1   1           2   1                     1           2     1     1     1                       21
22 13   1                         1       1         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1       22
23 7             1 1                       1                             1 1                       1     1                 23
24 8 1             1 1         1 1     1         1       1                                                                 24
25 8     1       1                                   1             1     1                   1       2                     25
26 17               1     1 2         1 1   1 1   1         1           1       1       1             1               1 1 1 26
27 12   1               2   1     1                                   2           1   1         1   1                   1   27
28 11         1                                   1 1   1     1   1   1             1             1             1 1         28
29 7             1                         1                 1     1                                           2         1 29
30 14 1                   3 1   1   1 1       1     1               1 1           1                                     1   30
31 13                   1             1 1       1         2     1                       2           1       1     1   1     31
32 9                                   1                   1               1 1   1               1     1         1     1   32
33 13         1   1 1               1       1   1       1 1         1     1     1                 1     1                   33
34 10       1 1 1         1     1   1     1           1               1                 1                                   34
35 12 1     1   1                               1   1         1                 1   1                     1 1       1 1     35
36 9 1                     1           1   1     1                       1                         1     1               1 36
37 14     1           1     1                           1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1   37
38 9     1     1     1         1 1                                                 1                       2         1     38
39 10 2                             1                 1       1         1     1                       1 1         1         39
40 11                         1     1             1   1       1             3 1     1     1                                 40
41 8                                 1                     1   1         1                                   1     1 1   1 41
42 14       1               1   1             1             1 1         1 1                       1 2 1       1           1 42
43 13       1                                   1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1 43
44 9         1             1         1           1 1   1             1                           2                         44
45 14     1     1   1 1       1         1             1   1                                 1       1           1 1 2       45
46 14   1 1         1                     1     1 1       1       1           2   1 1       1               1               46
47 13         1               1   1                     1 1   2           1     1                             2       1 1   47
48 4           1                                     1           1 1                                                       48
49 10       1         1     1           1       1                             1           1   2               1             49
50 15   1   1     1           1 1 1       1         1           1   1                     1 2 1                     1       50
51 11   1         1 1 1       1 1                       1                       1   1         1                   1         51
52 6           1           1             1                   1                   1           1                             52
53 9   1                                   2                           1   1           1           1         1       1     53
54 9     1 2                   1                   1     1                                 1                   1 1         54
55 12           2         1     1               1                               1     1       1           1         2 1     55
56 12                   1 1         1         1     1             1 1 1   1     1                                       1 1 56
57 11       1 1         1               1               1   1     1     1                           1 1     1               57
58 16     1   1               1 1   1     2           1   2   1                           1   1     1                     2 58
59 7                                             1             2 1               1 1                                 1     59
60 10     1   1         1 1           1             1                         1             1 2                             60
61 13         2       2   1                 1 1                     1   2           1                                   2   61
62 3                   1                               1                     1                                             62
63 14     1         1           1   1 1                         1 1 1       1   1           2   1       1                   63
64 13                 1         1       1   1                   1 1                   1     1           1   1     1 1     1 64
65 19       1                       1       1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1       65
66 12           1     1 1 1                       1       1                 1 1         1   1     1         1               66
67 12         1               1     3     1                           1   1                                 1 1 1       1   67
68 8   1                     1               1       1   1       1                   1                               1     68
69 11                             1     2     2             1               1                   1     1             1     1 69
70 7     1                                                                   1       2                 1         1     1   70
71 9                   1 1                                 1           1               1 1   1   1 1                       71
72 6     1                         1 1       1     1                                                   1                   72
73 14 1     1   1     1     1                       1         1       1   1         1         1 1         1   1             73
74 8             1         1                     1   1           1             1               1                       1   74
75 17 1       1   1                 2       1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1         75
76 9   1                       1             1                               1           1 1     2                     1   76
77 3                                                                           1     1                                   1 77
78 17       2           1     1       1         1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1 78
79 12 1   1                       1           1 1       1   1                     1 1                 1   1   1             79
80 8   1                 1                               1 1 1     1             1             1                           80
81 14     1     1   1                     1     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   81
82 9     1 1           1                             1                 1                 1       1                 1     1 82
83 6             1     1                             1 1                               1                     1             83
84 10                 2     1               1               1       1     2       1               1                         84
85 8                 1 1                         1         1               1 1                 1 1                         85
86 14             1                                         1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1 86
87 8                                         1                       1         1 1     1               1       1 1         87
88 7                     1       1 1                                                 1                     1         2     88
89 12   1         1         1 1         1 1   1       1               1 1                         1     1                   89
90 16   2       1   1         1         1     1 2         1         1   1                       1 1   1 1                   90
91 12                 1       1           2     1   1                 1           1             1     1           1 1       91
92 7 1         1                     1                 1                                 1                     1 1         92
93 4                                               1     1       1                       1                                 93
94 12             1                   1   1         1     1     1           1   1   1       1   1                   1       94
95 10         1           1 1   1                       1 1     1           2             1                                 95
96 12 1       1                     2 1   1                   1         1     1       1                                   2 96
97 7             2   1       1                         1                   1                                         1     97
98 18       1         1   1   2               1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1         98
99 11   1     1   2               2                         1   1                                           1 1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
Ngày
/
Tháng
seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub