BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6   1 1 1   1                                             1                                                           1 00
01 8 1                   1                   1 1   1             1                 1                                 1     01
02 6                                   1 1       1 1     1                     1                                           02
03 8     1                                 1   1       1       1               1                   1 1                     03
04 13 2             1         1         1                     3                 1   2 1                                 1   04
05 10                                       1 1               1             2     2             1     1                 1   05
06 9         1     1           1   1             1       1               1                   1             1               06
07 14               1 1             1   1           3     1       2                       1             1 1         1       07
08 15                     1 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1   08
09 6                       1   1                   1                                                 1   1           1     09
10 9 1                       1         1   1                 1 1       1                                     1 1           10
11 8     1                                         1 1 1 1                               1   1                       1     11
12 13                       1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1 12
13 7             1                 1                               1                         1   1 1           1           13
14 10             1                       1 1       1                                 1 1     1             1         2     14
15 17           1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1     15
16 10                                         1               2   1   1   1                 1               1 1         1   16
17 9     1               1               1             1   1                     1 1               1                   1   17
18 12 1 1             1           1   1 1   1                   1                       2 1               1                 18
19 7             1 1           1         1   1         1                   1                                               19
20 9             1 1                     1                         1                         1     1           1 1 1       20
21 12                     1           2     1     1     1                         1           2 1     1           1         21
22 14   1             1 1   1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1           22
23 11                         1 1                       1     1                   2                       1     1   1 2     23
24 3 1       1                                                                                     1                       24
25 10     1             1     1                   1       2                       1                 1                 2     25
26 15 1         1           1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2       26
27 9                     2           1   1         1   1                   1         1           1                         27
28 16 1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1 28
29 7             1     1                                           2         1                   1     1                   29
30 8   1               1 1           1                                     1                 1 1             1             30
31 10         2     1                       2           1       1     1   1                                             1   31
32 11           1               1 1   1               1     1         1     1                             1             1 1 32
33 11       1 1         1     1     1                 1     1                         2           1   1                     33
34 5     1               1                 1                                                   1                         1 34
35 14   1         1                 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1 35
36 10 1                       1                         1     1               1           1   2             1             1 36
37 19       1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2           37
38 10                                   1                       2         1           1 2       1 1                     1   38
39 12     1       1         1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1                 39
40 11 1   1       1             3 1     1     1                                                         1     1             40
41 10           1   1         1                                   1     1 1   1             1                         1   1 41
42 13           1 1         1 1                       1 2 1       1           1                             1 1         1   42
43 14   1   2   1           1           1 1                 2   1             1                 1       1               1   43
44 15 1 1   1             1                           2                         1     1     2               1   1   1   1 1 44
45 11     1   1                                 1       1           1 1 2       1         1                 1               45
46 14 1       1       1           2   1 1       1               1                     2 2                             1     46
47 11       1 1   2           1     1                             2       1 1   1                                           47
48 4     1           1 1                                                                                             1     48
49 9                             1           1   2               1                     1     1                 1 1         49
50 12   1           1   1                     1 2 1                     1             1   1             1               1   50
51 8       1                       1   1         1                   1           1       1                       1         51
52 9             1                   1           1                               1           1 1   1   1           1       52
53 11                       1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1         53
54 7   1     1                                 1                   1 1                               1       1             54
55 10                               1     1       1           1         2 1         1                     1     1           55
56 10   1             1 1 1   1     1                                       1 1               1   1                         56
57 11       1   1     1     1                           1 1     1                   1               1   1         1         57
58 11     1   2   1                           1   1     1                     2                           1         1       58
59 9 1             2 1               1 1                                 1         1           1                           59
60 10   1                         1             1 2                               1                             1 1       2 60
61 11                   1   2           1                                   2       1     1           1 1           1       61
62 4       1                     1                                                   1         1                           62
63 15               1 1 1       1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1         63
64 13               1 1                   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1 64
65 21   1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 65
66 10 1       1                 1 1         1   1     1         1                                 1         1               66
67 9                     1   1                                 1 1 1       1                   1                 1   1     67
68 6     1   1       1                   1                               1               1                                 68
69 10           1               1                   1     1             1     1           1 1     1                   1     69
70 10                             1       2                 1         1     1     1   1 1                                 1 70
71 8           1           1               1 1   1   1 1                                                         1         71
72 6   1                                                   1                               2               1       1       72
73 12   1         1       1   1         1         1 1         1   1                             1         1 1               73
74 9 1   1           1             1               1                       1                     1 1   1                   74
75 21 1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1         75
76 13                             1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1 76
77 4                               1     1                                   1           1                                 77
78 18           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         78
79 11       1   1                     1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     79
80 12         1 1 1     1             1             1                           1       1 1                 1   2           80
81 15           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1       81
82 11     1                 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1             82
83 7     1 1                               1                     1                 1     1         1                       83
84 13           1       1     2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1       84
85 10 1         1               1 1                 1 1                                           1 1               1     1 85
86 20           1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1 86
87 12                     1         1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   87
88 6                                     1                     1         2               1           1                     88
89 10     1               1 1                         1     1                                     1       1   1 1     1     89
90 15         1         1   1                       1 1   1 1                     3         1       1             1     2   90
91 10   1                 1           1             1     1           1 1                   1 1                           1 91
92 6       1                                 1                     1 1                                       1   1         92
93 8   1     1       1                       1                                 1                     1             1 1     93
94 11   1     1     1           1   1   1       1   1                   1                         1       1                 94
95 13       1 1     1           2             1                                               1   2         1 1         1 1 95
96 12             1         1     1       1                                   2 2   1             1             1 1         96
97 4       1                   1                                         1         1                                       97
98 14 1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1                                   1   1             98
99 9           1   1                                           1 1   1         2               1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
Ngày
/
Tháng
seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub